Hoe word ik lid?

Om lid te worden van de VSB dient u:
Een aanvraagformulier voor lidmaatschap in te vullen en, een bewijs van inschrijving van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in te leveren bij het secretariaat van de VSB aan de Prins Hendrikstraat #18.
Hierna krijgt u per brief van de VSB een bevestiging voor ontvangst.

U kunt dit proces ook volledig digitaal doorlopen.

Wie mag lid worden?
1. Ieder natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon, die in Suriname een bedrijf uitoefent of van wie de woonplaats respectievelijk de statutaire zetel in Suriname is, voor zover deze aan de volgende vereisten voldoet:
a. het geheel of in overwegende mate feitelijk in Suriname uitoefenen van zijn of haar bedrijfsactiviteiten dan wel het in belangrijke mate bijdragen van zijn of haar onderneming aan de activiteiten in de bedrijfsbranche, waarin hij of zij werkzaam is;
b. het hebben van een naar in Suriname aanvaarde maatstaven deugdelijke bedrijfsorganisatie, terwijl de statuten, oprichtingsakten en reglementen van het bedrijf niet strijdig mogen zijn met de doelstelling van de Vereniging of daarop betrekking hebbende bepalingen der statuten.

2. Iedere rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging waarvan de leden in Suriname een bedrijf uitoefenen, mits de statuten en/of reglementen van die vereniging niet in strijd zijn met de doelstelling der Vereniging of daarop betrekking hebbende bepalingen der Statuten.
Het Bestuur kan, toelating als gewoon of buitengewoon lid weigeren indien er gegronde vrees bestaat, dat door de toelating de belangen van de Vereniging zullen worden geschaad. Het besluit tot afwijzing van een aanvraag is met redenen omkleed.

Conform uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf ingedeeld in één van de elf sectoren van de VSB en wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld. Voor het effectueren van het lidmaatschap dient u:

-Een fotokopie van de brief voor akkoord te ondertekenen en te retourneren aan het VSB Bureau;
-De betaling van de contributie binnen 3 (drie) weken na dagtekening van dit schrijven te voldoen.

Wij kunnen ook een persoonlijk gesprek inplannen indien u dat wenst.

Contributiestelsel VSB per 26 juni 2015

Statuten VSB

By-laws VSB (English)

U kunt uw lidmaatschap aanvragen door het onderstaand formulier in te vullen.

Create your own user feedback survey