Voor de ontwikkeling van de toerismesector is het aanbieden van meer, of betere, toeristische producten en diensten door de private sector, niet voldoende. Toerisme kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van en synergie met andere economische- en sociale sectoren, de ontwikkeling van menselijk kapitaal, onze zorg voor het milieu, de veiligheid in ons land, en adequate wetgeving. Er moet een nationale visie en strategisch plan komen voor Suriname als ‘Tourism Destination’.

Dit is de mening van de VSB groep Toerisme die nader wordt belicht in het artikel: Toerisme. Quo Vadis ?! Download hier de Toerisme. Quo Vadis ?!

Op 30 november 2017 heeft het Ministerie van Handel, Industrie, Transport en Toerisme, het Nationaal Strategisch Toerisme Plan 2018-2030 in samenwerking met de stakeholders uit de toerismesector gepubliceerd.

Een antwoord op een langverwachte roep uit de sector.

Een samenvatting (pagina 14-18) van het rapport leest u hier. Voor het volledig rapport kunt u contact opnemen met het Bureau  telefoonnummer +597 475286 of mailen naar vsbstia@sr.net.

De nationale visie over de ontwikkeling van de toerisme industrie moet de basis vormen voor economische groei, sociale vooruitgang en duurzaamheid van het milieu voor de korte, middellange- en lange termijn. Uitgaande van het bovenstaande is er een nationale visie geformuleerd voor de toerisme sector

Visie Suriname behoort tot de nieuwe top natuur- cultuur toerisme destinatie, tegelijkertijd is de Toerisme Industrie de katalysator van duurzame sociaal- economische groei en ontwikkeling in ons land. Voor de komende 10 jaren luidt de missie voor de ontwikkeling van toerisme tot industrie alsvolgt:

Missie Toerisme is een prioriteitsindustrie voor Suriname, waarbij de gezamenlijke publieke en private bedrijfsvoering gericht is op het innoveren, professionaliseren en promoten van de toerisme georiënteerde producten en diensten, teneinde Suriname anno 2030 aan te merken als de Nieuwe Top Natuur- Cultuur Toerisme Destinatie van Zuid Amerika en het Caraïbisch gebied

Duurzaam toerisme is het kader waarbinnen Suriname haar toerisme industrie zal ontwikkelen voor de komende 20 à 30 jaar.

De kernwaarden van onze toerisme ontwikkeling en groei. Duurzaam toerisme gaat onder andere uit van de beschikbare hulpbronnen in het land. De focus op duurzame toerisme ontwikkeling heeft een holistisch effect op de ontwikkeling van de mens en het land in materiële en immateriële zin. Door het hanteren van het concept van duurzaam toerisme, zal getracht worden om toeristen gebieden/zones zodanig te exploiteren, dat de huidige behoeften van de toeristen kunnen worden vervuld zonder de vervulling van de behoeften van toekomstige generaties toeristen in gevaar te brengen.

Na consultatie sessies met relevante stakeholders uit private en publieke sector kan geconcludeerd worden dat het unieke van Suriname ligt in de combinatie van natuur en cultuur. Innovaties en professionalisering van producten en diensten die hieruit voortvloeien zullen bijdragen aan verbeteren van de concurrentie positie van Suriname in de regio.

Natuur en Cultuur Toerisme Het grondgebied van Suriname maakt op het Zuid Amerikaanse continent, deel uit van het enorme Amazone Regenwoud. Het Amazone Regenwoud is het grootste tropische regenwoud ter wereld. (3. Bron: http://www.scf.sr/over-ons/suriname).

Suriname behoort tot één van de de weinige landen met veel primair tropisch bos. Natuurtoerisme is om die reden een belangrijk product dat de positie van Suriname op de toeristenmarkt versterkt. De kwaliteit van het milieu is een belangrijk gegeven binnen de toerismesector overal ter wereld. (4.Bron: http://www.nimos.org/smartcms/default.asp?contentID=624).

Natuurtoerisme kan worden gedefinieerd als verantwoord reizen naar natuurgebieden, waarbij het milieu beschermd en de lokale ontwikkeling op een duurzame manier verbeterd wordt. Een belangrijke indicator op de wereld ranglijst voor natuur toerisme is het aantal natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Cultuur vormt een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Zowel de materiële als niet materiële cultuur uitingen zijn commercieel inzetbaar in de toerisme industrie. De tastbare kenmerken zijn onder andere cultureel attractieve attracties zoals musea, heritage centra, oude plantages, diverse kunstwerken. De niet tastbare omvatten onder andere gastronomie, culturele evenementen en festivals. De strategische keus voor duurzame toerisme ontwikkeling op het gebied van natuur en cultuur ligt in de waarde propositie van Suriname ten aanzien van deze twee unieke elementen. Op natuur en cultuur gebaseerde ervaringen zijn heel nauw verbonden met alle andere aspecten van bezoekers hun algehele beleving met een toeristische bestemming. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan voeding, cultuur, ontspanning, gezondheid, religie, familie aangelegenheden, accommodatie, transport.

Het toeristisch aanbod Het huidig toeristisch aanbod van Suriname wordt gekenmerkt door de 4 pilaren: Natuur, Cultuur, Erfgoed en Evenementen. Meer dan 60% van onze huidige toeristen komt echter voor familie en vriendenbezoek.. De cijfers van het Visitors Exit Survey in december 2016/2017 geven aan dat slechts 2 % van de bezoekers Natuur en Cultuur als hoofddoel van hun bezoek hebben. Het huidig aanbod is onder de loep genomen in de focus groep meetings waarbij duidelijk is aangegeven dat Suriname de basis ingrediënten bezit op het gebied van Natuur en Cultuur, doch zal opschaling en professionalisering en meer product innovatie cruciaal zijn om te transformeren naar een toerisme industrie. Er kan geconcludeerd worden dat het Surinaams product “marketable” gemaakt moet worden. De elementen zitten in de ongerepte delen van de natuur, grootste Natuurreservaat, 94% bedekt bos en de multi-culturele samenleving. Echter zal het simpel aanwezig zijn van deze resources ons nog niet op het niveau van een toeristen destinatie brengen.

Strategische overwegingen Een gerichte marketing strategie is van eminent belang om daadwerkelijk de hotspot te worden in de regio. Daarom zal in eerste instantie veel aandacht moeten gaan zitten in het transformeren en opschalen van onze huidige potentiële producten en diensten. De SWOT-analyse van de toerisme sector geeft inzicht in de toerismedestinatie. Onze sterkten vertegenwoordigen onze potentiële producten, die we middels de omschreven kansen gericht moeten gaan ontwikkelen in de voor ons liggende periode. Evenzo toont de analyse van de zwakten en bedreigingen een aantal aspecten waarmee met gericht beleid gelijk een aanvang gemaakt kan worden om de weg naar een succesvolle toerisme sector te plaveien. De externe analyse bekijkt toerisme vanuit het wereld perspectief en beschrijft de wereldtrend en de manier waarop toerisme zich ontwikkelt in de wereld. Een vergelijking is gemaakt tussen Suriname en Costa Rica die haar plek als tropische toerisme destinatie heeft opgeëist in Latijns Amerika, Midden Amerika en het Caraïbische gebied. Opmerkelijk is dat Suriname heel laag scoort op de 14 indicatoren genoemd in dat kader, maar relatief goed scoort op de indicatoren safety and security en environmental sustainability.

Suriname heeft vooral huiswerk op de navolgende gebieden: – Prioriteit geven aan beleid voor Travel & Tourism: het gaat in deze om een integraal beleid. De wetgeving, investeringskeuzen en de mate waarin de overheid zelf investeert in de sector geven aan hoe serieus toerisme wordt genomen. Het beleid moet zich gaan inrichten naar datgene dat zij wilt bereiken met toerisme. Ook de publiek- private samenwerking is cruciaal. De oprichting van de Tourism Board is al een stap in de goede richting. – Internationale openheid (toegankelijkheid): Connectivity & visa beleid: Als land moet je zoveel mogelijk belemmeringen uit de weg ruimen voor mensen die het land willen betreden of zaken willen doen met of in het land. Visa maar ook regionale handels- en bilaterale overeenkomsten stimuleren een Toerisme industrie – Luchttransport Infrastructuur: Zowel internationaal als lokaal moeten mensen zich vrij kunnen bewegen. Het aantal en de kwaliteit van de vliegverbindingen kunnen in Suriname verbeterd worden. – Toerisme service infrastructuur: Dit geeft de mate aan waarin we toeristen kunnen accommoderen, op het gebied van verblijf, toeristen attracties maar ook het vergemakkelijken van hun betalingsverkeer en de mogelijkheid voor het huren van auto’s en de beschikbaarheid van openbaar vervoer. – Natuurlijke hulpbronnen: Deze indicator meet onder andere de varieteit van de flora en fauna, de mate van bescherming van onze natuur reservaten. – Culturele hulpbronnen en zakelijke reizen: Hoe toegankelijk is onze cultuur, zijn orale en niet tastbare tradities vastgelegd?. Heeft Suriname de mogelijkheid om internationale sport en andere evenementen te accommoderen?

Het strategisch beleid voor de Suriname Toerisme sector, zal rekening moeten houden met de internationale uitgangspunten als ook de lokale mogelijkheden.

Transitiepaden
Er zijn 4 strategische transitie paden waarlangs de ontwikkeling van de toerisme sector naar een volwaardige industrie in Suriname zich moet voltrekken. Deze zijn ingegeven vanuit de competitieve positie van Suriname in de regio op het gebied van “travel & tourism”.
De 4 transitie paden behelzen:

  1. Versterking Organisatie en Management structuren. Om in staat te zijn een prudent toerisme beleid te voeren is de institutionele versterking van publieke en private instituties van belang. Toerisme is sector overschrijdend. Een volledige overheidsondersteuning is van belang: een “All Government Approach”. Inrichting van de data verzameling om uiteindelijk een gedegen beleid te voeren is een cruciaal onderdeel van management en organisatie van toerisme. De oprichting en operationalisering van een toerisme autoriteit wordt evenzo als belangrijke mijlpaal aangemerkt. Deze publiek – private organisatie zal zich moeten richten op voornamelijk het marketing en product ontwikkelings- beleid van toerisme.
  2. Exponentieel verhoogde investeringen mogelijk maken. Suriname bevindt zich niet in de riante positie om grote kapitaalsinvesteringen te plegen. Het aantrekken van investeerders is van belang. Een transparant en een investeerders vriendelijk beleid trekt lokale als internationale investeerders aan. D.w.z. wetgeving en andere fiscale en niet fiscale incentives zullen doorgevoerd moeten worden.
  3. Innovatie van de toerisme producten en diensten. Onderzoek en ontwikkeling vormen een belangrijke basis voor product innovatie. Product innovaties versterken het concurrentie vermogen van een land op het gebied van toeristen attracties maar ook op het gebied van het vergroten van efficiëntie in dienstverlening in de toerisme industrie. De wetgeving die voormelijk zal gelden is de wet op intellectueel eigendom.
  4. Transformatie processen inzetten die verandering van de sector naar Industrie mogelijk maken. De transformatie naar een open en toegankelijke economie betekent dat we Suriname niet alleen op de wereldkaart moeten plaatsen als natuur-cultuur destinatie land, maar dat we daadwerkelijk de toegang tot Suriname faciliteren door het vergroten van het aantal directe vliegverbindingen en het vergemakkelijken van toeristen verkeer. De producten die we aanbieden binnen toerisme zones zullen een totaal andere wending moeten geven aan ons toerisme product. Het uitvoeren van een toerisme beleid volgens de kernwaarden van duurzaamheid houdt in dat er een landelijke awareness moet worden aangewakkerd voor het behoud en de conservering van onze natuur en cultuur.

Educatie en ICT. Dwars door de bovengenoemde factoren speelt educatie en de inbreng van ICT een cruciale rol. Educatie omdat gericht geschoold kader van belang is om het proces te dragen en ICT om de

  1. Efficiënte toerisme bedrijfsvoering mogelijk te maken;
  2. Toegangkelijkheid tot, het synchroniseren en analyseren van toerisme data te vergemakkelijken.

Nieuwe markten. Naast het type product en de strategische doelen is ook gekozen voor de strategie om naast het consolideren van de bestaande toeristen groepen nieuwe markten aan te boren. Gekozen is om de voelhorens uit te steken naar nieuwe destinaties zoals Duitsland, steden in De Verenigde Staten van Amerika en China. Deze keuze is een weloverwogen keuze welke niet alleen sector ingegeven is maar ook te maken heeft met Suriname haar product aanbod. Hoewel beschikbaar hebben van data een uitdaging is om gedegen exercities te maken kan op basis van de beschikbare informatie gesteld worden dat er groei- en verdienmogelijkheden zijn voor de toerisme industrie die in de miljoenen kunnen oplopen. Hierbij zullen, mits goed aangepakt de agrarische sector als toelevering voor voedsel en de dienstensector voor facilitering van toerisme diensten zich goed kunnen ontwikkelen.

Planning en uitvoering. Om het maximale te halen uit de toerisme sector ter facilitering van de economische ontwikkeling van Suriname zullen een aantal grote zwaktes erkend en aangepakt moeten worden. Deze vloeien vooral voort uit het gebrek aan bewustzijn van de potentie van toerisme in bijkans alle lagen van de samenleving. Er is daarom ook gekozen voor het uitvoeren van een “quick win” traject. Hier zal vooral geïnvesteerd worden in het ontwikkelen en uitvoeren van een bewustwordings campagne. Tegelijkertijd kunnen ook simpele zaken zoals het plaatsen van aanwijsborden en het verbeteren van de dienstverlening bij de verstrekking van toeristenkaarten aangepakt worden.

In het jaar 2018 zal een masterplan ontwikkelt moeten worden die de strategische doelen en acties in detail verder uitwerkt. Dit masterplan zal behelzen een marketingplan, een ICT en educatie plan, een investeringsplan en een toerisme zone ontwikkelingsplan. Het is evident dat er een trekkers organisatie van de grond moet komen die en de publieke en de private sector sterkt in het maken van de eerste stappen richting transformatie van een sector naar een Industrie. Hiertoe is door stakeholders ook het voorstel gedaan om een toerisme project support unit (TPSU) op te zetten met accountmanagers die op basis van “key performance” indicatoren de komende 2 à 3 jaar baan brekend werk zullen moeten verrichten in aanloop op de institutionalisering van het STA bij wet.