Op 16 januari 2020 is het internationale creditratingbureau Fitch Ratings na circa 4 maanden uitgekomen met een aanpassing van de creditrating voor Suriname. Bij deze laatste aanpassing was er sprake van een verslechterde rating op vreemde valuta schulden te weten:

Foreign currency long/short term rating
Local currency long/short term rating
Senior unsecured foreign currency bond

9 september 2019

B- negative outlook
B- negative outlook
B-

16 januari 2020

CCC/C
B- negative outlook /B
CCC

Als redenen voor de verslechterde beoordeling van de kredietwaardigheid van ons land, heeft het rating bureau het volgende aangegeven:

• De sterke toename van de overheidsschuld met een vreemde valuta risico, namelijk circa 75 procent van de schuldportefeuille, welke gepaard is gegaan met de toename van het schuldenplafond voor de overheid van 60 procent van het BBP tot 95 procent.

• Verminderde mogelijkheden voor de overheid om haar tekorten te financieren wat tot uiting is gekomen bij de laatste obligatielening op de internationale kapitaalmarkt, waarbij de overheid USD 125 miljoen heeft kunnen lenen in plaats van de voorgenomen USD 150 miljoen. Ook zijn de leningsvoorwaarden waartegen de laatste obligatielening is uitgegeven verslechterd, teweten een hogere relatieve rentevoet en kortere aflossingstermijn.

• Een afname van de capaciteit van de overheid om de vele buitenlandse schulden af te lossen, vanwege de dalende beschikbare internationale reserve.

• De grote structurele overheidstekorten in combinatie met toenemende tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans, voorafgaand aan de verkiezingen van mei 2020, is niet consistent met de gestabiliseerde wisselkoers van de CBvS. Hierdoor neemt het risico op de macro-economische instabiliteit toe. Ook de kwetsbaarheden binnen de bancaire sector (de lage solvabiliteitsratio’s en hoge dollarisatiesgraad) vormen een gevaar voor de macro economische stabiliteit.

Volgens het ratingbureau is de schuld-BBP ratio opgelopen van circa 72 procent in 2018 tot circa 80 procent in 2019 en zal het naar verwachting in het huidig jaar verder stijgen, vanwege een mogelijke toename van het financieringstekort door de verkiezingen in mei dit jaar. Zichtbaarheid op de consolidatie van overheidsfinanciën op termijn is er niet en is ook moeilijk na te gaan, vanwege late publicatie van statistieken en zwakke overheidsbegrotingen, die sterk afwijken van de realisatie cijfers. De oplopende schuldenlastbetalingen, waarvan de schuldenlast op de obligatieleningen die gereserveerd zijn uit toekomstige inkomsten uit mineralensector (goud en olie), samen met een wisselkoers die steeds meer onder druk komt te staan, vertonen geen duurzaam verloop van de staatsschuld. Ook factoren als politieke stabiliteit, sterkte van instituten, controle over corruptie, mensenrechten en politieke vrijheid worden meegenomen bij de rating van Fitch voor ons land.

De factoren, die de rating positief kunnen beïnvloeden bij een volgende beoordeling zijn:
• Een significante afname van het financieringstekort van de overheid om zo de schuld-BBP ratio te stabiliseren.

• Een toename van de beschikbaarheid aan vreemde valuta liquiditeiten door bijvoorbeeld een verbeterd resultaat op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Als echter blijkt, dat er verhoogde risico’s zijn onstaan voor de overheid om haar vreemde valuta commerciële schuld op tijd te kunnen voldoen of dat zij ertoe wil overgaan om deze te herstructureren, vanwege een verslechterde beschikbaarheid aan vreemde valuta, zal de rating verder omlaag gaan.

De aanpassing van de rating naar beneden, zegt aan (potentiële) investeerders in waardepapier en crediteuren dat de kredietwaardigheid van het land verslechterd is en er verhoogde risico’s zijn, dat de overheid haar schuld (op tijd) kan aflossen. Dit vertaald zich in een hoge risicopremie, waardoor slechts tegen een hoge rentevoet commerciële schulden kunnen worden aangegaan. Dit maakt lenen voor de overheid op de internationale kapitaalmarkt in de toekomst alleen maar moeilijker en duurder.

Voor reacties of nadere informatie, kunnen u contact opnemen met met Drs. Malty Dwarkasing, Beleidsmedewerker en wel als volgt : email : malty.dwarkasing@vsbstia.org.

Download the English version of the document: Fitch creditrating voor Suriname-ENG