De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) maakt zich bezorgd over de recente berichten over de vervuiling van het water in het Stuwmeer. Het is duidelijk geworden dat het water rond het stuwmeer vervuild is met cyanide. Echter, de mate van schade voor mens en milieu en of de gemeenschappen rondom het stuwmeer het water veilig kunnen gebruiken, blijft nog onduidelijk.

De VSB benadrukt het belang van een zorgvuldige omgang met het milieu. Het is essentieel dat we ons bewust zijn van de mogelijke gevolgen van watervervuiling en dat er adequate maatregelen worden genomen om de situatie aan te pakken. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft aangegeven de meldingen serieus te nemen en onderzoek te laten uitvoeren.

Er zijn monsters genomen waaruit blijkt dat twee ervan inderdaad cyanide bevatten. De gemeten waarden waren respectievelijk 334 mg en 421,42 mg cyanide. Het ministerie heeft verklaard dat er verder onderzoek nodig is om de omvang van de vervuiling vast te stellen voordat er definitieve conclusies kunnen worden getrokken en derhalve alle relevante organisaties gemobiliseerd heeft om het probleem te onderzoeken. 

De VSB roept op tot transparantie en snelle actie van de regering om de zorgen van de samenleving weg te nemen. Tevens is van belang om de veroorzaker van deze ‘ramp’ ter verantwoording te roepen.  Bonafide bedrijven, gaan immers verantwoord om met gevaarlijke stoffen en beperken zoveel als mogelijk de schade voor mens en milieu. De  “supply chain” van deze bedrijven is derhalve goed traceerbaar.

De VSB zal de ontwikkelingen rondom de vervuiling van het stuwmeer nauwlettend volgen en blijft roepen naar een duurzame en gezonde omgeving. Het is cruciaal dat economische activiteiten hand in hand gaan met milieubescherming en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Verantwoordelijken moeten ownership tonen en ervoor zorgen dat we het milieu beschermen voor de huidige en toekomstige generaties.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required