Op 17 augustus 2023 organiseerde de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) met succes een tweede stakeholdersessie met als hoofddoel de presentatie van de resultaten van een SDG (Sustainable Development Goals) nulmeting en het verzamelen van waardevolle feedback van de betrokken partijen.

De AdeKUS, een toonaangevende universiteit in Suriname met 7 faculteiten en verschillende onderzoeksinstituten, heeft zich gevestigd als een bastion van kwalitatief hoogstaand onderwijs. De universiteit legt sterk de nadruk op kennisdeling en kennisontwikkeling, waarden die naadloos aansluiten bij de cruciale rol van onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (SDGs).

De voortgang naar duurzaamheid begon op 30 november 2022 met de oprichting van de SDG-commissie voor een periode van 1 jaar binnen de AdeKUS. Deze mijlpaal vormt de eerste stap in het proces om de SDGs te verankeren in het beleid, de structuur en het onderwijs van de universiteit. Op 10 februari 2023 is de eerste stakeholdersessie gehouden met interne en externe stakeholders om de commissie te introduceren aan een ieder en om input te vergaren hoe de nulmeting te gaan verrichten. Er waren ook korte interactieve sessie om meer te weten te komen over de 17 SDGs. Hierna is overgegaan tot opzet en uitvoering van de nulmeting. 

De recente stakeholdersessie diende als platform om de resultaten van een gedegen SDG nulmeting te delen met leidinggevenden en belanghebbenden binnen de universitaire gemeenschap. Deze nulmeting werd uitgevoerd onder leidinggevenden van de diverse faculteiten, studierichtingen, instituten, afdelingen en commissies, en had meerdere doelstellingen:

  • Inzicht verschaffen in de percepties en kennis van de leidinggevenden over de SDGs.
  • De huidige toepassing van de SDGs op de AdeKUS analyseren, met de nadruk op onderwijs en onderzoeksactiviteiten op de campus, lopende projecten en partnerschappen gericht op het bereiken van de SDGs.
  • De verzamelde informatie gebruiken als basis voor het ontwikkelen van een op maat gemaakt SDG-beleidsplan voor de AdeKUS, inclusief communicatieve en capaciteitsopbouwende initiatieven.

De nulmeting maakte gebruik van een kwantitatieve onderzoeksaanpak, met een online semigestructureerde enquête via Google Forms als het voornaamste instrument. Alle leidinggevenden binnen de AdeKUS, waaronder die van faculteiten, studierichtingen, instituten, afdelingen en commissies, werden betrokken bij het onderzoek, met een totaal van 65 deelnemers in de onderzoekspopulatie.

De respons op de enquête was bevredigend, met 29% van de leidinggevenden die de vragenlijst invulde. Hoewel dit percentage als matig kan worden beschouwd, vertoonde de respons een representatieve spreiding over alle faculteiten van de universiteit.

De analyse van de verzamelde gegevens omvatte grafische weergaven van de gesloten vragen en een geherordende en geclusterde weergave van de antwoorden op open vragen. Enkele opvallende bevindingen uit de nulmeting waren onder andere:

  • Een proactieve houding van de respondenten ten opzichte van het onderwerp.
  • Een matig kennisniveau bij een groot deel van de docenten.
  • Duidelijk bewustzijn van het belang van de SDGs voor de universiteit.
  • Beperkte betrokkenheid van docenten bij platformen en netwerkrelaties namens de universiteit.

De resultaten en inzichten van de nulmeting werden ook gebruikt als basis voor een werksessie tijdens de stakeholdersessie. Deze werksessie richtte zich op het formuleren van een AdeKUS SDG Beleidsplan en omvatte doelen zoals het identificeren van centrale SDGs voor de universiteit en haar eenheden, het aanpassen van de Visie/Missie van de AdeKUS met SDG-input, en het vaststellen van SDG-beleidspunten voor zowel de korte als de lange termijn. De werksessie resulteerde ook in het identificeren van acties voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening die voortvloeien uit de beleidspijlers.

Deze succesvolle stakeholdersessie benadrukt het commitment van de AdeKUS om duurzaamheid te omarmen en de SDGs te integreren in alle facetten van de universitaire inspanningen. Met aanbevelingen voor het beleidsadvies, de communicatiestrategie, het capaciteitsversterkingsplan en het financieel plan, staat de AdeKUS op het punt een gedegen roadmap te creëren voor het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling binnen haar instelling.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required