Het bedrijfsleven heeft onlangs zijn bezorgdheid geuit over de recente staatsbesluiten met betrekking tot de premieverhoging van het Algemeen Pensioenfonds (APF) met terugwerkende kracht tot januari 2023 in het kader van de indexering van pensioenuitkeringen. Deze besluiten, die op 7 augustus 2023 van kracht werden, hebben aanzienlijke ongerustheid veroorzaakt binnen de Surinaamse zakelijke gemeenschap.

In reactie op de bezorgdheid van het bedrijfsleven heeft President Chandrikapersad Santokhi een brief gestuurd aan Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. President Santokhi erkent de bezorgdheid en wijst op het gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden in de voorbereidingsfase van de staatsbesluiten. Hij stelt voor om de uitvoering van de staatsbesluiten tijdelijk aan te houden, onder voorwaarde dat de voorzitters van zowel de VSB als de ASFA-Alliantie Plus binnen redelijke termijn na overleg met alle relevante actoren de noodzakelijke aanpassingen presenteren.

President Santokhi benadrukt in zijn schrijven naar de minister dat gezien de complexiteit van een algemeen geldende wettelijke pensioenregeling het van eminent belang is om knelpunten en onduidelijkheden in de staatsbesluiten weg te werken om de beoogde sociale zekerheid en pensioen zekerheid te kunnen realiseren. Hij roept op tot overleg met alle relevante actoren om geconstateerde onvolkomenheden te presenteren alvorens de nodige uitvoeringsinstructies worden uitgevaardigd.

De reactie van President Santokhi toont bereidheid tot dialoog en het heroverwegen van de genomen besluiten om een oplossing te vinden die recht doet aan alle belanghebbenden. De komende gesprekken zullen cruciaal zijn voor het vinden van een evenwichtige oplossing voor de pensioenkwestie in Suriname.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en ASFA-Alliantie benadrukken het belang van open en inclusief overleg bij het nemen van beslissingen met aanzienlijke gevolgen voor werkgevers en werknemers. Het is essentieel dat alle belanghebbenden worden betrokken bij dit proces. Het bedrijfsleven erkent niet tegen premieverhogingen te zijn, maar verzet zich tegen ondoordachte, ad-hoc maatregelen die aanzienlijke risico’s met zich meebrengen en sociale onrust kunnen veroorzaken. De TWK-inhoudingen worden ook in twijfel getrokken op basis van hun verenigbaarheid met de wet (artikel 7 lid 9, Wet Algemeen Pensioen 2014).