De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft nota genomen van ontwikkelingen betreffende de acties van verschillende vakbonden en uit haar bezorgdheid wat deze situatie teweeg zal brengen.

Wij erkennen het recht van elke burger om te protesteren en zijn of haar zorgen te uiten. Het is een wezenlijk onderdeel van een democratische samenleving. Tegelijkertijd willen wij benadrukken dat een vreedzaam en ordelijk verloop van dergelijke acties van essentieel belang is. Dit draagt bij aan het behoud van sociale harmonie en versterkt de geloofwaardigheid van de boodschap die wordt overgebracht.

Wij moedigen dialoog tussen de regering en de betrokken partijen aan om gezamenlijk tot oplossingen te komen die zowel de belangen van het volk als die van het bedrijfsleven in overweging nemen.

Als Vereniging staan we voor enkele cruciale principes:

  • Veiligheid: De veiligheid van onze medewerkers is van het grootste belang. Wij roepen de regering op om te zorgen voor de beschikbare capaciteit van veiligheidsdiensten, zodat de veiligheid van iedereen wordt gewaarborgd.
  • Samenwerking: Wij pleiten voor een effectievere en oplossingsgerichte samenwerking tussen de regering, vakbonden en het maatschappelijk middenveld om de kernoorzaken van de problemen aan te pakken. De Sociaal Economische Raad (S.E.R.) en het Tripartiet Overleg zijn instrumenten die niet goed gebruikt worden. .

Een verdere ontwrichting van de economie zal ons mogelijk in een diepere crisis doen belanden waarbij wij allen als samenleving mee geconfronteerd zullen worden. De negatieve gevolgen zullen zeker niet bijdragen aan een duurzame oplossing, sociale rust of sociale welvaart die wij allen beogen.

Het bedrijfsleven rekent erop dat de veiligheidsdiensten met de nodige tact en professionaliteit de orde en rust zullen handhaven. De VSB adviseert haar leden om met de nodige tact om te gaan in deze situatie en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.

Met respect voor de waarden van democratie, vrede en rechtvaardigheid,

Namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven