Op 28 november 2023 heeft de International Labour Organization (ILO) een bijeenkomst georganiseerd ter introductie van een kader voor een rechtvaardige transitie in Suriname. Deze bijeenkomst markeert de aanvang van nog een deel van het derde Decent Work Country Programma van Suriname. In toekomstige sessies zullen belanghebbenden actief worden betrokken bij het verder uitwerken en formuleren van dit kader. 

Tijdens de 102e sessie (2013) heeft de Internationale Arbeidsconferentie (ILO) een resolutie en aangenomen, waaronder duurzame ontwikkeling, decent work en groene banen, waarin een beleidskader voor een “rechtvaardige transitie” (Just Transition) werd voorgesteld.

Naar aanleiding van het besluit van de Governing Body heeft de ILO in 2015 de tripartiete bijeenkomst van deskundigen bijeengeroepen om:

  • herzien, wijzigen en goedkeuren van concept richtlijnen op basis van een compilatie en grondige beoordeling door de ILO betreffende ervaringen van landen m.b.t. nationale policies en sectorale strategieën op het gebied van ecologische duurzaamheid, het groener maken van ondernemingen, sociale integratie en de bevordering van groene banen;
  • door middel van een tripartiete dialoog lessen en goede praktijken destilleren met betrekking tot beleidsformulering op elk van de negen beleidsterreinen die zijn geïdentificeerd in het kader voor een rechtvaardige transitie; 
  • manieren aanbevelen om praktische uitvoering te geven aan de richtlijnen wat betreft de reikwijdte en praktische toepassing op nationaal niveau door belanghebbenden, en richtlijnen goedkeuren die zullen leiden tot een rechtvaardige overgang naar ecologisch duurzame economieën en samenlevingen voor iedereen.

De volgende richtlijnen, zoals overeengekomen door de deskundigen, zijn bedoeld als niet-bindende praktische oriëntatie voor regeringen en sociale partners met enkele specifieke opties voor het formuleren, implementeren en monitoren van het beleidskader, in overeenstemming met de nationale omstandigheden en prioriteiten.

3e Decent Work Country Programme (DWCP) 2023 – 2026
Het Suriname Decent Work Country Programme (DWCP) voor 2023-2026 beschrijft de gezamenlijke inzet van de regering van Suriname, werknemers- en werkgeversorganisaties en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om Decent Work te bevorderen. In overeenstemming met de vorige programma’s, legt het DWCP voor 2023-2026 een sterke commitment tussen alle partners om ervoor te zorgen dat Decent Work centraal staat in de nationale ontwikkeling.

Prioriteit 1 van dit programma (Banen, Productiviteit en Duurzame groei) legt de nadruk op ecologisch duurzame en gediversifieerde economische groei en de duurzame ontwikkeling van ondernemerschap vergroten door het aanbod van decent work.

De economie van Suriname is buitengewoon kwetsbaar voor zowel veranderingen in de fysieke omgeving als externe economische factoren en schokken. Alhoewel Suriname een van de enkele CO2-negatieve landen op aarde is, blijft het zeer kwetsbaar voor klimaatverandering en aantasting van het milieu. Verschillende bijkomende structurele kenmerken maken de Surinaamse economie kwetsbaar voor schokken, zoals een kleine binnenlandse markt, gebrek aan diversificatie en concentratie van de export in een klein aantal grondstoffen (goud, olie, hout). Vrouwen en andere achtergestelde groepen, waaronder inheemse en tribale volken, lopen een bijzonder risico op nadelige milieu- en/of economische schokken vanwege hun onevenredige concentratie in meer onzekere vormen van werk, waaronder informeel werk.

In deze context is het van cruciaal belang dat Suriname zowel haar economie diversifieert als groei loskoppelt van de uitbreiding van winning activiteiten. Dit vereist de ontwikkeling van nieuwe ‘groenere’ sectoren en bedrijfsmodellen die zowel de afhankelijkheid van extractieve industrieën kunnen verminderen als de ‘rechtvaardige transitie’ van Suriname naar een meer gediversifieerde, ecologisch duurzame en veerkrachtige economie ondersteunen.

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required