De minister van Financiën en Planning heeft het Beleidsteam binnen het Speciaal Tripartie Overleg, waar de VSB ook deel van uitmaakt, middels een schrijven de punten doen toekomen inzake de totstandkoming energietarieven. Het document telt 13 punten m.b.t. het elektriciteitsbeleid en de omvorming van object- naar subjectsubsidie. 

Achtergrond

De intensieve discussies binnen de regering, waaronder de bijzondere RRV op vrijdag 23 februari, markeren een cruciale fase in het voortzetten van ingezette hervormingen en verbeteringen, onder leiding van de President, de Vice-President en alle betrokkenen. Overeenstemming is bereikt over de noodzaak van subsidie-aanpassingen, die gepaard gaan met flankerende maatregelen, met name gericht op het ondersteunen van kwetsbare groepen en KMO’s, en het beheersen van inflatie. Tijdens deze discussies zijn verschillende cijfermatige voorstellen uitgewerkt en besproken. 

In dit kader is het volgende vastgesteld: 

 1. De regering continueert het beleid van omvorming van object- naar subject subsidies, en besluit tot aanpassing van de elektriciteitstarieven vanaf 6 maart 2024 t/m 31 december 2024, en zo nodig t/m 31 maart 2025, en wel als volgt:
 • Aangepaste tarievenstructuur (meer schijven voor Huishoudens en geen schijven voor Niet Huishoudens)
 • Een gemiddelde verhoging van 40% per 6 maart 2024 en daarna vanaf mei 2024 elke 2 maanden een verhoging van 7% voor de Huishoudens tot en met november 2024
 • Geleidelijke maar geen volledige afbouw van subsidie voor Huishoudens
 • Een gemiddelde verhoging van 40% per 6 maart 2024 en daarna per mei 2024 naar marktconforme tarieven voor Niet Huishoudens en o.a. Groot verbruikers
 • Invoering van brandstof en koers clausule (kwartaal basis).
 • Afbouw Social Tarief vanaf 1 april 2024 (50% naar 0%). Er is een window bij EAS voor behoeftigen.
 • Tegelijk wordt uitgebreid flankerend beleid uitgezet. 

  2. Huishoudens met een verbruik tot 900 kWh per maand worden tot en met juni 2024 tegemoetgekomen met een subsidie van maximaal SRD 400 per maand. In juli 2024 wordt dit geëvalueerd. 

  3. KMO’s die verliezen lijden door de maatregel, kunnen in aanmerking komen voor fiscale voorzieningen via de belastingdienst, na aanvraag daartoe en beoordeling door de Minister van Financiën en Planning. 

  4. Sociale organisaties die steun nodig hebben, kunnen deze via de EAS aanvragen. De ministeries van BIZA, VG, Sozavo en ROS worden hierbij betrokken. 

  5. Door streng toezicht op prijzen van met name basisgoederen worden prijsvorming en inflatie beheerst. EZOTI maakt per begin maart bekend hoeveel de prijzen van met name basisgoederen mogen stijgen, en activeert controlediensten. 

  6. De regering gaat voort om kostprijsberekeningen en leverantiecontracten van de EBS te analyseren met relevante stakeholders. 

  7. De regering ziet erop toe dat de EBS efficiëntie operaties uitvoert op basis van onderzoeksrapporten en dat er verbetering komt in facturering, inning en financiële administratie. 

  8. Per 6 maart 2024 start de EBS met automatische kwartaal gewijze aanpassingen op basis van koersen en brandstofprijzen. 

  9. De regering, staatsbedrijven en de particuliere sector werken samen aan versnelde introductie van duurzame schone energie solar. Hieronder vallen onder andere zonnepanelen, bouwvoorschriften en fiscale voorzieningen. 

  10. De regering start tijdig besprekingen met de vakbeweging tot aanpassing van arbeidsvoorwaarden vanaf circa juni, en zal tegelijk de voorzieningen van het Social Beneficiary Program aanpassen.11.

  Het programma wordt flexibel uitgevoerd. Zo nodig wordt de uitvoeringsduur verlengd tot het eerste kwartaal 2025. Het tripartiet overleg zal gevraagd worden om de uitvoering te helpen monitoren en voorstellen te doen tot bijsturing indien nodig. 

  12. Er komt een uitgebreide mediacampagne over verschillende thema’s.

 • Beleid: noodzaak maatregelen, social verantwoorde afbouw mogelijk. Opvang: lage gebruikerscategorieën. KMO*s. Instellingen.
 • Prijs- en inflatie beheersing: door de staat maar ook door huishoudens zelf.
 • Energie-bezuinig: beheers je rekening kleine en grote huishoudens, ondernemers. Interessante alternatieven: hernieuwbare energie. 

  13. De regering belegt een persconferentie in de eerste week van maart 2024 waarop de ministers uitleg geven en vragen beantwoorden.

Deze besluiten zijn genomen en zijn door de RRV op woensdag 6 maart 2024 bekrachtigd. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required