De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) erkent de cruciale rol van onderwijs in de economische en sociale ontwikkeling van Suriname. In lijn met onze toewijding aan duurzame ontwikkeling heeft VSB onderwijsvernieuwing opgenomen als een van de prioritaire Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG 4) in haar jaarplan voor 2024. 

Het Onderwijscongres 2023
Tijdens het Onderwijscongres 2023, georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, sprak Bestuurslid Hans Hiralal namens de VSB over de noodzaak van onderwijsvernieuwing. Hij benadrukte de symbiotische relatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven, waarbij hij wees op het belang van communicatie en samenwerking tussen deze sectoren. Volgens de VSB moeten onderwijsinstellingen beter inspelen op de behoeften van het bedrijfsleven door relevante vaardigheden en kennis aan te bieden die direct bijdragen aan economische groei.

Hij legde de nadruk op het belang van ondernemerschap en logistieke vaardigheden in het curriculum, essentiële componenten gezien de groei van handel, import, export en havenactiviteiten in Suriname. Hiralal beklemtoonde ook de waarde van algemene vaardigheden zoals analytisch denken, probleemoplossend vermogen en kritische analyse, die volgens hem onmisbaar zijn voor succes in diverse beroepen en het dagelijks leven.

Het Belang van Toepasbare Kennis en Duurzaam Onderwijs
Hiralal besprak verder de uitdagingen waarmee leraren worden geconfronteerd in een samenleving waar snelle financiële winst vaak de norm is. Hij benadrukte dat onderwijs juist stabiliteit en continuïteit brengt, en de noodzaak om leraren goed voor te bereiden op een snel veranderende wereld waarin technologie en kunstmatige intelligentie steeds meer invloed hebben. Hij riep op tot een groter bewustzijn van de waarde van sociaal-emotionele vaardigheden naast traditionele academische kennis.

Samenwerking voor Duurzame Ontwikkeling
In een concrete stap naar de verbetering van het onderwijslandschap, ondertekende de VSB een historisch convenant samen met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), het Polytechnisch College Suriname (PTC), en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit convenant, getiteld “Convenant tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs m.b.t. toekomstgericht ontwikkelen van Suriname”, richt zich op de opleiding van jongeren tot kwaliteitsinspecteurs in de agrarische sector, met als doel de exportmogelijkheden van Suriname te vergroten.

De overeenkomst benadrukt een gezamenlijke inspanning via een Public-Private-Partnership (PPP), waarin elk van de betrokken partijen specifieke verantwoordelijkheden op zich neemt om de gewenste maatschappelijke en economische impact te realiseren. Dit partnerschap wordt ondersteund door een Stuurgroep die de voortgang monitort en jaarlijks rapporteert aan relevante belanghebbenden.

Toekomstgerichte Educatieve Strategieën
Tijdens het congres werd duidelijk dat VSB niet alleen focust op de huidige behoeften, maar ook proactief anticipeert op toekomstige trends en uitdagingen. Dit blijkt uit ons dialoog met het Ministerie van Onderwijs over de ontwikkeling van specialisaties binnen het beroepsonderwijs, gericht op het verbeteren van de kwalificatiestructuur om beter aan te sluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt en de bredere economische ontwikkeling van Suriname te ondersteunen.

De inspanningen van de VSB om het onderwijsveld in Suriname te verbeteren zijn veelzijdig en strategisch gericht op zowel onmiddellijke als langetermijnbehoeften. Door samenwerking met de overheid, onderwijsinstellingen en andere bedrijfsorganisaties, streeft de VSB ernaar om een robuust en toekomstbestendig onderwijsstelsel te ontwikkelen dat niet alleen bijdraagt aan de economische groei, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen en de algehele maatschappelijke stabiliteit. Het commitment van de VSB aan onderwijsvernieuwing, zoals weerspiegeld in hun jaarplan voor 2024, onderstreept het belang dat wij hechten aan de bredere duurzame ontwikkelingsdoelen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required