Naar aanleiding van de aankondiging voor het niet-verlengen van de Beschikking van de minister van Financiën d.d. 28 december 2023 La.F. no. 3394, houdende “nieuwe voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen”, heeft het bedrijfsleven het volgende onder de aandacht gebracht van de minister van Financiën.

Ingevolge de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79) en bovengenoemde beschikking, kunnen ondernemers vrijstelling van invoerrechten verkrijgen bij de invoer van bedrijfsmiddelen. Deze regeling, geldig van 28 december 2023 tot 28 juni 2024, dat niet verlengd zal worden zal aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijfsleven, maar in het bijzonder voor de samenleving.

Onbehoorlijk Bestuur en Voorspelbaarheid
Het abrupt stopzetten van de vrijstellingen zonder voorafgaand nieuw beleid en duidelijke criteria wordt als onbehoorlijk bestuur beschouwd. De voorspelbaarheid van overheidsbeleid is essentieel voor ondernemers, vooral gezien de lange terugverdientijd van investeringen. Het ontbreken hiervan ondermijnt het vertrouwen en belemmert langetermijnplanning.

Economische Impact
De verhoogde invoerkosten zullen onvermijdelijk leiden tot hogere verkoopprijzen, waardoor de concurrentiepositie van lokale bedrijven wordt verzwakt ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Dit effect zal de gehele gemeenschap raken, met een sneeuwbaleffect op de economie, toenemende druk op salarissen en verdere belasting van het bedrijfsleven.

Ondersteuning van Lokale Producenten
Lokale producenten worden niet gestimuleerd door het stopzetten van deze vrijstellingen. Het is van groot belang dat de overheid een consistent beleid voert dat de lokale productie bevordert en economische groei ondersteunt. Het is jammer wederom te moeten constateren dat er beleid is dat geen stimulans biedt aan lokale content.

Traagheid van de Evaluatie
De commissie herevaluatie vrijstellingenbeleid, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en Planning en het bedrijfsleven, heeft tot op heden traag vooruitgang geboekt, mede door een gebrek aan betrouwbare data. Hoewel recent is afgesproken dat het advies binnen twee weken afgerond moet zijn, blijft het gebrek aan betrouwbare data een significant obstakel, waarvoor de overheid zelf mede verantwoordelijk is. Het gemis aan enig vooruitzicht is dus mede te danken aan de omissie zijdens de overheid.

Bescherming van Bonafide Bedrijven Indien dit besluit mede is ingegeven om malafide bedrijven aan te pakken, mag het bonafide bedrijfsleven hier niet de dupe van worden. De gecombineerde handelingen van malafide handelaren en overheidsmedewerkers, en het gebrek aan handhaving en controle door de overheid, mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de eerlijke ondernemers.

Overheidsinkomsten
Het bedrijfsleven dient niet altijd het gelach te betalen van falend beleid. Het bedrijfsleven blijft benadrukken dat het proces rondom btw-inning verbeterd dient te worden om de staatsinkomsten significant te verhogen. Hierbij is het cruciaal om te investeren in kader en systemen, wat uiteindelijk zal leiden tot het sneller kunnen identificeren van belastingontduiking en fraude. In lijn met de IMF-aanbevelingen, benadrukte ook de Suriname Economic Oversight Board het belang van eenduidige fiscale identificatienummers om de compliance te verbeteren.

Vanuit een economisch perspectief is het essentieel dat beleidsmaatregelen de stabiliteit en voorspelbaarheid van de markt waarborgen. Ondernemers hebben behoefte aan een betrouwbare omgeving om investeringen te kunnen plannen en uitvoeren. Bovendien dient de overheid te fungeren als een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven, waarbij wederzijds vertrouwen en voorspelbaarheid centraal staan. Dit vertrouwen vormt de basis voor duurzame economische groei en maatschappelijke welvaart.

Gelieve tevens notitie te nemen van het totaalbedrag aan misgelopen ontvangsten door de overheid ten gevolge van vrijstellingen bedrijfsmiddelen ten opzichte van het totaalbedrag aan misgelopen overheidsinkomsten uit de overige vrijstellingen. De misgelopen ontvangsten uit vrijstellingen bedrijfsmiddelen zijn een fractie van het totaalbedrag aan misgelopen overige vrijstellingen.

Het bedrijfsleven dringt er bij de regering op aan om de vrijstellingen te verlengen totdat de commissie haar evaluatie heeft afgerond en een gedegen, op betrouwbare data gebaseerd advies heeft uitgebracht. De voorspelbaarheid en consistentie van overheidsbeleid zijn cruciaal voor het bevorderen van een gezonde economische omgeving en het beschermen van de concurrentiepositie van lokale bedrijven

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required