Het doorbetaald ouderschapsverlof voor alle werknemers is wederom een stap dichterbij gekomen, omdat het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) een aanvang heeft gemaakt met de registratieplicht voor werkgevers, die voorafgaat aan het moment van uitbetalen van ouderschapsverlof. Deze stap geeft wederom aan, dat er hard wordt gewerkt om dit belangrijke fonds zo snel als mogelijk volledig te operationaliseren. Door onvoorziene omstandigheden, waaronder de COVOD-19 pandemie, heeft het bijna 3 jaren geduurd na de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, om een aanvang te maken met de activiteiten van het fonds. Het ouderschapsverlof houdt in: 16 weken doorbetaald zwangerschaps-/bevallingsverlof voor de werkende moeder en 8 dagen doorbetaald vaderschapsverlof voor de werkende vader.

Het ouderschapsverlof vloeit voort uit de Wet Arbeidsbescherming Gezin die in 2019 in werking is getreden en die de bescherming van het moederschap regelt waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof. Het heeft decennialang inspanningen gevergd van verschillende regeringen om te komen tot wetgeving op betaald zwangerschapsverlof voor de private sector. De grootste bottleneck al die tijd was de financiering van het doorbetaald zwangerschapsverlof. In de wet zijn er goede voorzieningen getroffen ter betaling van het loon tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof, evenals vaderschapsverlof. Het loon wordt voor de volle 100% uitbetaald over de gehele periode door de werkgever, nadat hij/zij dit op aanvraag namens de werknemer heeft ontvangen van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.

Registratieplicht

Om daadwerkelijk over te gaan tot uitbetaling van het verlof, dient het fonds allereerst uitvoering te geven aan de registratieplicht voor werknemers. Deze registratie houdt in dat alle werkgevers in Suriname verplicht zijn hun werknemers te registreren bij het FVO. Het fonds heeft hiertoe een speciaal formulier ontworpen dat te vinden is op de website en op de Facebookpagina van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Het formulier kan zowel digitaal als in hard copy worden ingevuld en ingediend. Onder werkgevers worden verstaan alle kleine-, middelgrote en grote ondernemingen, ongeacht of het bedrijf wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, parastatale bedrijven, kleine zelfstandigen en huishoudens die personen in dienst hebben. De registratieplicht duurt tot 15 februari 2023. Werkgevers die deze registratieplicht negeren kunnen worden beboet volgens de wet. De Arbeidsinspectie die belast is met het toezicht op de naleving van deze wet zal streng erop toezien dat werkgevers voldoen aan deze registratieplicht.

Maandelijkse bijdrage

Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof zal met ingang van 1 maart 2023 overgaan tot het innen van de wettelijk verplichte maandelijkse bijdragen van zowel werkgevers als werknemers. Volgens de wet zal iedere werknemer en werkgever ten behoeve van het fonds verplicht zijn tot betaling van een bijdrage, gelijk aan één procent (1%) van het brutoloon van de werknemer. Hiervan bedraagt de werknemersbijdrage maximaal een half procent (½%) en de werkgeversbijdrage minimaal een half procent (½%). De werkgever is verplicht de afdracht van de werknemers- en werkgeversbijdrage maandelijks aan het fonds te doen. Het ministerie benadrukt dat elke werknemer, ongeacht geslacht, leeftijd, levensovertuiging en seksuele geaardheid, verplicht is maandelijks bij te dragen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. Deze bijdrageplicht duurt zolang de werknemer betrokken is in een arbeidsovereenkomst. Deze bijdrage is onontbeerlijk voor de financiering van het doorbetaald ouderschapsverlof, welke is gebaseerd op het solidariteitsprincipe/beginsel en welke wereldwijd wordt toegepast bij sociale verzekeringen van deze aard, waarbij zowel werknemer als werkgever dient bij te dragen aan de financiering.

Het FVO zal spoedig de ingangsdatum bekendmaken van het doen van aanvragen door de werkgever voor uitbetaling van het ouderschapsverlof aan werknemers. Verdere berichtgeving omtrent het aanvragen door de werkgever voor uitbetaling van het ouderschapsverlof aan werknemers volgt binnenkort. De Communicatie Unit van het ministerie zal de komende weken middels de arbeidstips, informatie verschaffen aan de samenleving over alle facetten van het ouderschapsverlof, waaronder de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer.

Registratieformulier

Bron: Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required