Thema: “Sociaal Kapitaal, Arbeidsmarkt en Productiviteit”

De VSB heeft als belangrijkste strategie het stimuleren en helpen versnellen van de groei van de particuliere sector en het bevorderen van de sociale zekerheid. Dit doen wij als VSB door:
 • Het in partnerschap uitvoeren van capaciteitsversterking activiteiten
 • Richting geven aan local content development
 • Toegang tot regionale/internationale markten te helpen verbeteren
 • Faciliterende rol bij het ontwikkelen van het business potentieel van sectoren
 • Kennis overdrachtsactiviteiten te organiseren
De economie van Suriname is buitengewoon kwetsbaar voor zowel veranderingen in de fysieke omgeving als externe economische factoren en schokken. Een kleine binnenlandse markt, gebrek aan diversificatie en concentratie van de export in een klein aantal grondstoffen (goud, olie, hout) betekenen dat Suriname bijzonder kwetsbaar is voor schommelingen in de mondiale grondstoffenprijzen en trends die van invloed zijn op specifieke industrieën.
Deze kwetsbaarheden werden geïllustreerd in 2015, toen de ineenstorting van de Surinaamse bauxiet industrie en de zeer lage olie prijs bijdroegen aan een langdurige economische recessie. De impact van de economische recessie in 2014-2016 werd verergerd en verdiept door de COVID19-pandemie en de wereld wijde inflatie a.g.v de oorlog in Ukraine.
In deze context is het van cruciaal belang dat Suriname haar economie diversifieert en niet alleen afhankelijk maakt van de uitbreiding van winningsactiviteiten van de natuurlijke hulpbronnen (goud, olie, bos). Dit vereist een zwaardere focus voor de ontwikkeling van duurzamere sectoren (nieuwe ‘groenere’ sectoren) en bedrijfsmodellen die zowel de afhankelijkheid van extractieve industrieën (voor banen, export opbrengsten) kunnen verminderen als de ‘rechtvaardige transitie’ van Suriname naar een meer gediversifieerde, ecologisch duurzame en veerkrachtige economie ondersteunen.
De impact van de langdurige economische crisis op de werkgelegenheid en het levensonderhoud is aanzienlijk geweest. Het verlies van formele banen als gevolg van de huidige crisis heeft waarschijnlijk meer werknemers naar een onzekere baan in de informele economie geduwd. Hoewel informeel werk voor veel werknemers een belangrijke bron van inkomsten is – vooral bij gebrek aan formele arbeidskansen – verdienen werknemers in de informele sector vaak minder dan formele werknemers, zijn ze niet beschermd door arbeidswetten en -regelgeving en vallen ze buiten de reikwijdte van regelingen voor sociale bescherming. Daardoor versterken informaliteit, armoede en sociale en economische kwetsbaarheid elkaar en vormen ze een ernstige belemmering voor het realiseren van Decent Work (SDG 8).
Een slecht ondernemingsklimaat ondermijnt de ontwikkelingsvooruitzichten van de particuliere sector. Suriname scoort laag in internationale en regionale indices wat betreft gemak van zakendoen en relevante regelgeving (no 162).
De belangrijkste verbeterpunten voor de productiviteit en het concurrentievermogen zijn:
 • Toegang tot financiering (inclusief microfinanciering voor ondernemerschap),
 • Capacity building (capability/skill and volume); wegwerken tekorten aan vaardigheden en gerichte opleidingen.
 • Simplificeren van de omslachtige administratieve procedures en vereisten, (bestaande- en ook voor startende bedrijven);
 • Verbeteren van de integratie van toeleveringsketens die hoogwaardige industrieën kunnen ondersteunen,
 • goede openbare infrastructuur en diensten om exportontwikkeling en handel te ondersteunen
 • Het wegwerken/reduceren van de bedrijven die opereren in de informele sector door ze middels incentives te brengen naar de formele sector en zo de concurrentie rechtvaardiger maken voor een betere productiviteit.
De noodzaak voor duurzame groei richt zich op het uitbreiden van het aanbod van kansen om meer welvaart voor alle Surinamers te bevorderen, en helpt bij het aanpakken van nationale ontwikkelingsuitdagingen met betrekking tot banengroei, productiviteit, economische diversificatie en een ecologisch duurzame economische ontwikkeling.
De Overheid als grootste werkgever, zal ook een wezenlijke bijdrage moeten leveren aan innovatie en productiviteit. Immers opeenvolgende Regeringen vergroten het ambtenarenbestand op basis van politieke loyaliteit, echter zonder dat de productiviteit of kwaliteit verbeterd.
De achteruitgang van het onderwijs systeem, die gepaard gaat met verlies van normen en waarden vergroot tevens de verleiding naar de informele sector. Deze informele sector draagt niet echt bij aan de belastingen en de sociale reserves maar zorgt wel voor een onrechtvaardige en ongezonde concurrentie.
Het terugdringen van de informele sector, verbeteren van de normen en waarden als ook Capaciteitsversterking via de verschillende onderwijs systemen moet heel sterk verbeterd worden om de productiviteit en de economische groei verder te verbeteren in Suriname.
Tot slot merken we op dat mensen onze belangrijkste duurzame assets zijn.
Het verder ontwikkelen en adequaat inzetten van onze mensen (gelet op hun capabilities) en stimuleren van de team dynamics is bepalend voor de productiviteit.
“People are our greatest assets and if we treasure them and improve their team dynamics we can for sure create a better performance and growth for Suriname”.
Rekha Bissumbhar , Voorzitter VSB

In het kader van herdenking 73 jaar VSB

Download: Presentatie VSB Wolter Hassink 28 Maart 2023

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required