De Nationale Commissie Decent Work heeft op woensdag 29 maart 2023 in het gebouw van SIVIS een seminar gehouden voor stakeholders. Het doel van dit seminar was om de uitvoering van het derde Decent Work Country Programma (DWCP SU III) met elkaar te bespreken. Er zijn verschillende presentaties gehouden door de commissie over de prioriteiten van het programma zoals: het creëren van banen; productiviteit en duurzame groei; bestaanszekerheid van zowel werknemers als ondernemers; menselijk kapitaal en skillsontwikkeling; arbeidsmarktbestuur; en arbeidsrechten.   

Minister Steven Mac Andrew gaf aan het begin van dit seminar aan dat Decent Work hoog staat op de agenda van de Surinaamse regering. De bewindsman heeft deze gelegenheid te baat genomen om een historische uiteenzetting te geven vanaf 1999 toen ons land zich een paar keren heeft gecommitteerd aan Decent Work. Met deze historische uiteenzetting heeft hij willen benadrukken dat wij als land de plicht hebben om te werken aan de vier pilaren van het concept Decent Work die de grondslag vormen voor: sociale dialoog, sociale protectie, creatieve werkgelegenheid en arbeidsstandaarden/arbeidswetgeving. Hij wees de participanten erop dat in 2015 ons land zich opnieuw heeft gecommitteerd aan Decent Work door zich te scharen achter de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij Decent Work opnieuw wordt benadrukt bij het ontwikkelingsdoel 8 “Eerlijk werk en economische groei’. Ook in de regio zijn er volgens hem verschillende momenten geweest waarbij Suriname zijn zegen heeft gegeven aan Decent Work. 

Er werd tijdens dit seminar vooral aandacht besteed aan de prioriteiten die zijn vastgelegd in het derde Decent Work Country Programma.

Belangrijkste verwachte output uit Prioriteit 1: Banen, productiviteit en duurzame groei:
1.1.1 Een assessment van groene banen voltooid en gendergevoelige 'groene groei strategieën geïntegreerd in het industrie- en/of sectorbeleid voor target sectoren.
1.1.2 Groene ondernemingen zijn gevestigd in target sectoren en waardeketens.
1.1.3 Waardeketens worden ontwikkeld in opkomende ‘groene’ sectoren.

1.2.1 Het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) is volledig operationeel.
1.2.2 Een aan tijd gebonden werkplan voor het CIP is ontwikkeld en geïmplementeerd.
1.2.3 De EESE studie en actieplan zijn geactualiseerd en bijgesteld en zijn prioritaire onderdelen geïmplementeerd.

1.3.1 Ondersteunende diensten voor MKMO’s en coöperatieve ontwikkeling, met de nadruk op vrouwelijke, jonge en plattelandsondernemers, worden versterkt.
1.3.2 Verbeterd beleid, ondersteunende diensten en capaciteit van de sociale partners om de formalisering van MKMO’s en coöperaties te vergemakkelijken.
1.3.3 De financiële en operationele weerbaarheid van MKMO’s wordt versterkt.

Belangrijkste verwachte output uit Prioriteit 2: Bestaanszekerheid, Menselijk Kapitaal & Skills
2.1.1. Versterkt institutioneel kader en capaciteit sociale partners om een geïntegreerd, markt gestuurd en op competenties gebaseerd nationaal opleidingssysteem te implementeren.
2.1.2. TVET-curricula worden geüpdatet en instructeurs zijn in staat om trainingen te geven die zijn afgestemd op de huidige en toekomstige vraag naar skills, inclusief een focus op het ontwikkelen van vaardigheden voor groene banen.
2.1.3. Een functionerend en inclusief systeem voor beroepspraktijkvorming wordt opgezet.
2.1.4. Pilotprogramma’s voor de ontwikkeling van vaardigheden relevant voor rurale gebieden worden ontworpen en uitgevoerd.

2.2.1 Verbeterde kwaliteit, toegankelijkheid en reactievermogen van openbare diensten voor arbeidsbemiddeling (OAB), met bijzondere aandacht voor vrouwen, NEET-jongeren en de rurale bevolking.
2.2.2 Verbeterde integratie tussen sociale programma’s en maatregelen voor werkgelegenheidsbevordering
2.3.1 Een nationale strategie voor sociale bescherming (NSPS) wordt ontwikkeld en goedgekeurd, op basis van de resultaten van de lopende evaluatie van de functionering en uitgaven van de sociale bescherming (social protection performance and expenditure review).
2.3.2 Hervormingen in lijn met de NSPS worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Belangrijkste verwachte output uit Prioriteit 3: Arbeidsmarkt bestuur & Arbeidsrechten
3.1.1 Er wordt een stappenplan ontwikkeld en uitgevoerd om de tenuitvoerlegging van bestaande wetgeving te versterken en om verdere hervormingen van wetgeving en beleid te plannen en uit te voeren, waarbij ook aandacht wordt besteed aan discriminatie, kinderarbeid en VGW.
3.1.2 De C155 en C187 (VGW) en C190 (geweld en intimidatie) van de ILO worden geratificeerd.
3.1.3 Een verbeterd gender responsief bestuurskader voor arbeidsmigratie.
3.1.4 Wetgevende en/of beleidsinitiatieven worden aangenomen om de toepassing in de wet en praktijk van inheemse rechten te versterken (in overeenstemming met de rechten uiteengezet in C169).

3.2.1 De operationele capaciteit van het arbeidsinspectiesysteem wordt versterkt.
3.2.2 Monitoring, evaluatie en rapportage met betrekking tot het arbeidsadministratiesysteem is verbeterd.
3.2.3 Mechanismen voor het oplossen van arbeidsgeschillen zijn effectiever en toegankelijker.

3.3.1 Statistische instrumenten voor de arbeidsmarkt worden herzien en geüpgraded om de dekking, frequentie, kwaliteit, methodologieën en informatiebronnen van de gegevensverzameling te verbeteren.
3.3.2 De capaciteit van LMIAS-stakeholders om informatie over de arbeidsmarkt te produceren en te verspreiden is verbeterd.

De voorzitter  van de Nationale Decent Work Commissie, Glenn Piroe, die de participanten ook toesprak riep de betrokken partijen op om zich optimaal in te zetten bij de implementatie van het programma, opdat de verwachte resultaten binnen het afgesproken tijdpad kunnen worden behaald. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn waardering uit te spreken aan alle personen en partijen  voor hun bijdrage aan de totstandkoming van het derde DWCP. Ook bij de implementatie van het programma rekent hij op een goede samenwerking met alle stakeholders.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required