“Forest Financing Strategie” is een groot woord. Daarachter staat een eenvoudige vraag: “Hoe kan Suriname met het bos inkomsten genereren en tegelijkertijd het bos behouden / beschermen?”
Het hout platform van de VSB en FAO hebben zich de afgelopen twee jaren met deze vraag beziggehouden. In nauwe samenwerking werd de Forest Financing Strategie voor Suriname ontwikkeld.

Vier mogelijke inkomstenstromen werden geïdentificeerd en geanalyseerd:

– De hout waardeketen, van houtkap in het bos tot en met meubelmakerij

– Bosbijproducten, zoals Acai (Podosiri) en olie uit boom- of palmzaad

– Natuur Toerisme en

– Vergoedingen voor milieudiensten

 Van deze vier mogelijkheden zijn investeringen in de ontwikkeling van een hout waardeketen het meest veelbelovende, omdat de bos- en houtsector momenteel het grootste potentieel voor economische groei heeft en het hoogste economische rendement voor Suriname zal opleveren. De andere mogelijkheden zijn welkome aanvullingen. In het bijzonder vergoedingen voor milieudiensten gaan in de toekomst een groot potentieel hebben, maar eisen op dit moment nog veel investeringen in de voorbereiding van het regelgevingskader om ze operationeel te maken.

De belangrijkste les is dus: “Investeringen in de ontwikkeling van een duurzame hout waardeketen creëren hogere inkomsten voor Suriname dan export van rondhout.”

De tweede belangrijke boodschap van de financieringsstrategie voor de bosbouw is dat er geen vooruitgang kan worden verwacht zonder de actieve betrokkenheid van de particuliere sector. Wij van de FAO en de andere internationale organisaties zullen de overheidssector blijven steunen, maar de economische groei zal door de particuliere sector moeten worden gerealiseerd. Vandaar de belangstelling van de FAO voor steun aan de VSB.

 De ontwikkeling van dit bos financieringsstrategie was een gezamenlijke inspanning. De analyse van bosgerelateerde waardestromen werd geleid door de FAO. De FAO stelde het eerste ontwerp van deze strategie op en vervolgens namen SBB en VSB het over om de analyse te valideren en de specifieke aanbevelingen te bespreken met hun belanghebbenden. De taken werden verdeeld.  

SBB richt zich op overleg met de belangrijkste producenten in het bos: concessiehouders, houtkapbedrijven en Gemeenschaps Bossen. VSB leidde het overleg met de houtverwerkende bedrijven: zagerijen, meubelmakers, maar ook natuurtoeristische bedrijven of ondernemers die werken met bosbijproducten. De aanbevelingen van de twee raadplegingprocessen werden geïntegreerd in het definitieve ontwerp van de Forest Financing Strategy.

Na de voorbereiding van de strategie nam de VSB-houtsector het initiatief om geïnteresseerde bedrijven te helpen bij het ontwikkelen van financierbare business plannen. Deze plannen zijn opgesteld door de eigenaren van de bedrijven die willen investeren in de opschaling van hun huidige produktie. Deze zijn ervaren ondernemers met een visie op economische groei van hun eigen bedrijven. Het resultaat van dit initiatief zijn 17 financierbare bedrijfsplannen met een verwacht investeringsvolume van 40 miljoen US dollar.

 In het traject om de bosfinancieringsstrategie te ontwikkelen heeft FAO met groot genoegen de actieve deelname van SBB en de particuliere sector opgemerkt. Intussen doet ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken mee. Een vertegenwoordiger van BIBIS heeft op 19 april in New York op de investeringsbeurs voor de Sustainable Development Goals (SDG) de 17 hout en bos gerelateerde financierbare projecten gepresenteerd.  Bovenop de 17 investeringsplannen presenteerde BIBIS ook het idee om in het Paranam-gebied een industriepark voor houtverwerking op te richten.  Het is goed om te zien dat de overheid en de particuliere sector de kar in dezelfde richting trekken.

 Als regionaal bosbouwer die belast is met de bosbouwprojecten van de FAO in het Caribisch gebied ben ik erg blij met deze ontwikkeling en heb er persoonlijk veel belang bij dat dit initiatief een succes wordt. Het belangrijkste element van de vooruitgang tot nu toe is de actieve deelname van de particuliere sector via VSB en een constructieve dialoog met SBB, de overheidsinstelling voor bosbeheer. Dit toont de voordelen van samenwerking aan en zowel de VN als de FAO zijn vastbesloten het proces verder te ondersteunen.

Claus-Martin Eckelmann

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required