De VSB heeft op 26 april 2023, de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie aangeschreven inzake de gewijzigde bijlage krachtens artikel 2 van de wet van 26 maart, houdende de wijziging van het Decreet Prijszetting en Prijsbewaking.

Gevraagd is om het besluit wederom in overweging te nemen, en wel om de volgende redenen: 

  1. In de beschikking stelt het ministerie dat de huidige economische situatie noopt tot aannemelijke maatschappelijk aanvaardbare groot- en kleinhandel winstmarges van goederen vallende onder de categorieën A en B. De beschikking is echter een eenzijdig genomen besluit en kan derhalve niet als maatschappelijk aanvaardbaar worden beschouwd. Daarnaast stelt artikel 6 (dat ongewijzigd is) van het Decreet Prijszetting en Prijsbewaking, dat alvorens een maatregel als bedoeld in artikel 2 van de wet van 26 maart 1996  houdende de wijziging van het Decreet Prijszetting en Prijsbewaking genomen wordt, voor zover het spoedeisend karakter van de voorgenomen maatregel dit toelaat, eerst de desbetreffende organen van het bedrijfsleven worden geraadpleegd. 

Gezien het ministerie heeft nagelaten de organen van het bedrijfsleven te consulteren over de intentie tot het invoeren van onderhavige beschikking, handelt zij dus niet overeenkomstig de wet in kwestie en is juist het onmaatschappelijk karakter van deze maatregel een feit. Bovendien zijn de consequenties van de genomen maatregel dusdanig catastrofaal, dat van een spoedeisend karakter geen sprake kan zijn. De beschikking past immers niet in huidige financieel economische situatie, waarbij het bedrijfsleven worstelt met exponentieel toegenomen kosten, waaronder het aangepaste minimumloon, de stijgende brandstofprijzen, gestegen prijzen nutsvoorzieningen, gestegen rentes en de hyperinflatie. 

  1. Ook is de informatie betreffende deze kwestie vanwege onvoldoende overleg niet de juiste weergave van de realiteit. Op 28 en 29 maart 2023 is de samenleving immers via de media in kennis gesteld over de neerwaartse aanpassing van de winstmarges op basisgoederen, en heeft gegeven beschikking (vanwege de ruime opgave in de bijlage) betrekking op goederen in het algemeen. 

Ten behoeve van de heroverweging, heeft de VSB vriendelijk verzocht om alsnog met het bedrijfsleven in dialoog te gaan en samen, zoals ook wordt beoogd door de wet, tot evenwichtige maatregelen te komen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required