De UN Global Compact is een wereldwijd initiatief dat bedrijven en organisaties aanmoedigt om hun activiteiten te stroomlijnen met tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Het doel is om een ​​meer duurzame en verantwoordelijk bedrijfsleven te creëren dat bijdraagt ​​aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Deelname aan de UN Global Compact is vrijwillig en staat open voor alle bedrijven en organisaties, ongeacht hun omvang, sector of locatie. Meer dan 17.000 bedrijven in meer dan 160 landen zijn al lid van het initiatief.

De Tien Principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn afgeleid van: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk (die in 2022 zijn uitgebreid op de 110 international Labour Conference), de Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie.

Mensenrechten
Principe 1: Bedrijven moeten de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten ondersteunen en respecteren; en

Principe 2: ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

Arbeid
Principe 3: Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven;

Principe 4: de uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid;

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

Principe 6: de uitbanning van discriminatie met betrekking tot werk en beroep.

Milieu
Principe 7: Bedrijven moeten een voorzorgs benadering hanteren ten aanzien van milieuproblemen;

Principe 8: initiatieven ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen; en

Principe 9: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Anti-corruptie
Principe 10: Bedrijven moeten zich verzetten tegen corruptie in al haar vormen, inclusief afpersing en omkoping.

De voordelen van deelname aan de UN Global Compact:

  • Verbeterde reputatie en imago: Bedrijven die deelnemen aan de UN Global Compact tonen hun toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot een verbeterde reputatie en imago bij klanten, investeerders en andere stakeholders.
  • Toegang tot nieuwe markten en klanten: Deelname aan de UN Global Compact kan bedrijven toegang geven tot nieuwe markten en klanten die waarde hechten aan duurzaamheid.
  • Verhoogde efficiëntie en winstgevendheid: Door duurzame praktijken te implementeren, kunnen bedrijven hun kosten verlagen, hun efficiëntie verhogen en hun winstgevendheid verbeteren.
  • Versterkte samenwerking met stakeholders: Deelname aan de UN Global Compact kan bedrijven helpen om sterkere relaties op te bouwen met stakeholders, zoals overheden, NGO’s en gemeenschappen.

De UN Global Compact in Suriname
In Suriname is het nationale SDG Platform verantwoordelijk voor de bevordering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waarin samenwerking met de private sector heel belangrijk is. Het platform organiseert regelmatig evenementen, zoals de CEO SDG Breakfast, om bedrijven te betrekken bij de SDG’s. Tijdens dit recent CEO SDG Breakfast werd gepleit voor het nemen van concrete vervolgstappen, zoals het opstellen van een “SDG pledge” gebaseerd op de SDG’s, de principes van Environmental, Social & Governance (ESG) en de tien principes van de UN Global Compact.

De UN Global Compact is een krachtig instrument dat bedrijven kan helpen om een ​​positieve impact te hebben op de wereld. Door deel te nemen aan het initiatief kunnen bedrijven hun activiteiten duurzamer en verantwoordelijker maken, wat ten goede komt aan de samenleving als geheel.

Meer informatie:

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required