Effecten van Covid-19 op het bedrijfsleven: Lees hier over het onderzoek.

Informatie voorziening

Dit is prio. De VSB blijft de situatie rond Covid-19 in zowel de wereld als in Suriname op de voet volgen. Op basis hiervan wordt er gewerkt aan informatievoorziening. Dit terwijl andere operaties van de VSB verder voortgang vinden.

SU4SU

De VSB zet zich als partner in binnen het ‘SU4Su Covid-19 Suport Fund’ om meer fondsen te werven ter ondersteuning van ons zorgsysteem. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van het ‘VSB Covid-19 Support Fonds’. De VSB heeft toegezegd om maandelijks rapportages te doen namens de bijdragers en belanghebbenden. Inmiddeels is het project goed aan het uitrollen, worden bestellingen geplaatst voor de producten/goederen die hoog nodig zijn bij de lokale ziekenhuizen. Meer hierover op de SU4SU website.

Voorstellen en aanbevelingen aan de Overheid

De VSB heeft aan de president van de Republiek Suriname, Desi Bouterse, een pakket aan maatregelen voorgesteld:

 • Uitstel van betaling en korting op bepaalde belastingcomponenten voor de meeste bedrijven.
 • Stimuleren van de exportproductie door een tijdelijke kwijtschelding van haven- en opslagkosten.
 • Met behulp van internationale financieringsinstellingen een zogenaamde noodfonds op te richten voor noodlijdende bedrijven. De focus hier zeker op KMO.
 • Bedrijven die werknemers doorbetalen (bij stopzetting activiteiten) kosten laten verrekenen met inkomstenbelasting over 2020
 • Waar nodig bedrijven, in het bijzonder KMO, de gelegenheid bieden hoge kosten voor nutsvoorzieningen op een later tijdstip (in kavels) te kunnen betalen.
 • Ten behoeve van importen eerste levensbehoeften, korting op de douanekoers bij de invoerrechten
 • Het verruimen van de belastingvrije componenten in het loon zodat werkgevers geheel of gedeeltelijk onbelast extra toelagen kunnen uitkeren aan werknemers in kader van de crisis.

Voorstellen aan Leden

De uitgebreide versie van vragen en antwoorden van het ministerie van Arbeid kunt u op deze link vinden: http://atm.gov.sr/actueel/2020/wat-zijn-uw-rechten-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis/

Meest aangehaalde issues

Vanwege de Covid 19 situatie hebben vele bedrijven moeten sluiten dan wel draaien zij op een zeer laag pitje. Intussen moeten de werknemers uiteraard doorbetaald worden, terwijl de werkgevers geconfronteerd worden met zwaar verminderde of zelfs geen inkomsten. Het is dan begrijpelijk dat voor werkgevers de noodzaak ontstaat om werknemers juist te moeten afvloeien. De instructie van het Ministerie van Arbeid is dat de werkgever zijn of haar werknemer niet mag ontslaan vanwege de ontstane Covid-19 crisis en desnoods zelfs een lening zou moeten nemen om de werknemers kunnen betalen. Dit is volkomen onrealistisch, aangezien de inkomsten van belang zijn voor de aflossingen van de lening en het kunnen betalen van lonen. Los van de vraag of een bankinstelling, in een situatie waarbij het bedrijf geen inkomsten meer heeft en de werknemers niet meer kan betalen, überhaupt een lening zou verstrekken, kan de instructie/ het advies van Arbeid uiteindelijk tot een faillissement van het bedrijf leiden. De gevolgen terzake worden door de instructie van Arbeid onevenredig zwaar op de werkgever afgewenteld.

Onderling overleg

In geval de werkgever geen inkomsten meer heeft en de werknemer wenst te ontslaan, is het advies om eerst overleg te hebben met de werknemer c.q. vakbond.

Er zijn verschillende opties ter (tijdelijke) oplossing voor de gevolgen van Covid-19 voor de bedrijven:

 • Een 50-50 regeling ten aanzien van verlof, waarbij de werkgever een halve dag geeft (extra verlofdagen dus)
 • Verkorte werktijden overeen te komen en hiervan een mededeling aan Arbeid geven (dat betekent dat ook minder loon wordt betaald)
 • Met wederzijds goedvinden beëindigen (met een afkoopsom afhankelijk van de omstandigheden)
 • De arbeidsovereenkomsten overeenkomsten voor bepaalde tijd niet verlengen.
 • Het dienstverband met werknemers die in hun proeftijd, beëindigen.

Covid-19

Van belang is hier de communicatie met de werknemers/vakbond, waarbij met name de financiële situatie van het bedrijf wordt besproken, zodat er begrip komt bij de werknemer/vakbond dat het noodzakelijk is om werknemers af te vloeien of anderszins te handelen.

Soms kan het bedrijf toch nog draaiende worden gehouden met minder personeel (inkrimping), waardoor toch een aantal werknemers toch nog loon kan ontvangen. De vraag is of de werkgever in staat is om bijv. een afkoopsom aan te bieden aan de werknemer, teneinde hem bereid te vinden de arbeidsovereenkomst te ontbinden met wederzijds goedvinden. Dat hangt van de financiële situatie per werkgever af.

Ontslag/Ontbinding 
Indien de werknemer weigert om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en de werkgever inderdaad in een staat is van niet meer kunnen betalen van loon en dergelijke, kan hij ontslagvergunning aanvragen bij de Ontslagcommissie. Het ontslag verzoek zal dan het gevolg zijn van de Covid-19 situatie en ernstige verslechtering van de bedrijfseconomische positie van de werkgever (geen inkomsten, verlieslatend etc). Dit zal door de werkgever wel cijfermatig bewezen moeten worden. Het is dan handig als er bijvoorbeeld een verklaring van de accountant is, die aangeeft wat de financiële positie van het bedrijf is en dat de afvloeiing noodzakelijk is.

Indien de Ontslagcommissie het verzoek van de werkgever toch afwijst, heeft de werkgever de mogelijkheid de Kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen (1615X BW).

Leiderschap tijdens Covod-19 Crisis

Volgens de World Economic Forum Executive Opinion Survey beschouwde in 2019 minder dan 10% van de bedrijfsleiders uit de G20- en OESO-landen de verspreiding van infectieziekten als een dreigend wereldwijd risico. Bedrijven hadden ook niet verwacht dat een pandemie hun publieke reputatie als verantwoordelijke werkgever zou kunnen testen. Maar sinds begin 2020 worden alle organisaties geconfronteerd met een dergelijke crisis en de noodzaak is er om de dringende zorgen van werknemers aan te pakken:

Bovendien hadden de meeste bedrijven in verschillende sectoren geen flexibele of externe werkregelingen geïmplementeerd. In de huidige omgeving moeten de meeste bedrijven snel nieuwe maatregelen treffen voor hun personeel (vaak zonder eerdere vergelijkbare ervaringen). De volgende principes kunnen organisaties helpen bij het vormgeven van een verantwoorde handelwijze die een evenwicht biedt tussen de druk op korte termijn en de behoeften op middellange tot lange termijn:

– Zie deze crisis als een bepalend leiderschapsmoment – en blijf de best mogelijke resultaten leveren voor alle belanghebbenden. Trouw blijven aan het doel, de waarden, principes en cultuur van een organisatie begint aan de top. Effectieve leiders zijn transparant, empathisch en creëren vertrouwen, en hun gedrag helpt werknemers te kalmeren, te ondersteunen en zelfs energie te geven. Dit zodat ze zich verbonden voelen met een gemeenschappelijke missie en doel, en nieuwe manieren van werken omarmen.

– Gebruik een flexibele en continue leermentaliteit. De nog niet in kaart gebrachte uitdagingen van deze crisis vragen om wendbaarheid en innovatie, en aanpassing aan snel veranderende systemen en regelgeving.

– Gebruik een flexibele en continue leermentaliteit om ervoor te zorgen dat uw reactie (opnieuw) wordt afgestemd op de

– Begrijp de perspectieven van en betrek alle belanghebbenden (bijv. Werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, vakbonden, zorgverleners, gemeenschap) bij de besluitvorming. Blijf op de hoogte van de veranderende behoeften en prioriteiten van alle belanghebbenden en de veranderende staat van concurrerende en innovatieve praktijken.

– Focus op het snijvlak van welzijn van medewerkers en bedrijven. De kostendruk van de huidige omgeving die de inkomsten bedreigt, legt een grote druk op leiders om in de behoeften van aandeelhouders te voorzien op een moment dat het welzijn van werknemers, met name de meest kwetsbaren, ernstig wordt bedreigd. Maar de risico’s voor en de voordelen van het welzijn van werknemers en het welzijn van het bedrijf zijn sterk op elkaar afgestemd.

– Neem beslissingen en onderneem acties die rekening houden met behoeften op middellange termijn en bedrijfsdoelstellingen op langere termijn. Besluitvorming in deze snel veranderende en onzekere omgeving vereist dat organisaties de druk weerstaan ​​om op korte termijn acties te ondernemen die essentieel lijken in de chaos van de huidige omgeving, maar die de duurzaamheid van de onderneming op de lange termijn in gevaar kunnen brengen.